„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID- 19“

Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID- 19“

Наименование на програмата Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Наименование на приоритетната ос: Приоритетна ос 2 „ Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“,

Проект: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID – 19“

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В рамките на проекта се предвижда използването на високоликвиден паричен ресурс в посока покриване на оперативните разходи на фирмата, за да се осигури възможността за продължаване на нормалното функциониране и успешно преодоляване на икономическите последици от пандемията с COVID-19.

Обща стойност: 10 000 лева, от които 8 500 лева европейско финансиране и 1 500 лева национално финансиране.

Бенефициент: „Беллопринт“ ООД
Административен адрес: гр. Пазарджик, ул. “К. Величков“ №97
Адрес на изпълнение на проекта: гр. Пазарджик, ул. „К. Величков“ №97
ЕИК: 822117284
Процент на съфинансиране: 0 %
Максимален интензитет на безвъзмездната помощ: 100 %
Начало: 28 Септември 2020 г.
Край: 28 Декември 2020 г.