ПРИКАЗНА ГРАДИНА

Книгата „Приказна градина“ е с подбрани авторски
сценарии за различните възрастови групи от детската
градина. В нея са споделени идеи във връзка с различни
празнични изяви на децата. Разработените сценарии
дават възможност за среща на децата с поетичното
слово и претворяването му в театрално-игрова ситу-
ация.
Книгата ще бъде полезна както за учителите в дет-
ската градина, така и за родителите, които могат да
запознават децата с текстовете и с тяхната худо-
жествена интерпретация.

Жанр: сценарии за предучилищна група

Автор: Елена Деянова

стр. 72

Година на издаване: 2022

ISBN: 978-954-684-518-4